Všeobecné OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím serveru Andrlík Tomáš umístěného na webovém rozhraní www.andrliktomas.cz nebo prostřednictvím e-mailové komunikace mezi   Tomáš Andrlík., se sídlem Školní 234, 533 74, Horní Jelení IČ: 88739597 DIČ: CZ7912093310 vedeném u Živnostenského úřadu Pardubice Adresa pro doručování: Tomáš Andrlík, Hejnická 224, 564 01, Dlouhoňovice Telefonní číslo: +420 776 345 972 Kontaktní e-mail: tomas@andrliktomas.cz jako poskytovatelem a vámi jako klientem – odběratelem služeb

1. Úvodní ustanovení

1.1. Definice

V těchto podmínkách jsou používány některé pojmy, které definujeme níže:

 • doména (resp. doménové jméno) je adresa webu;
 • multihosting / server je pronájem prostoru pro několik webových stránek v rámci jednoho účtu;
 • služba poskytovatele (nebo jen „služba“) je služba nabízená poskytovatelem na webovém rozhraní; službou je zejména vytvoření webu dle vašich požadavků, nastavení e-shopu či aplikací, případně i další služby související s tvorbou a správou webu, na jejichž poskytnutí se s poskytovatelem dohodnete;
 • jiné služby jsou služby poskytovatele odlišné od služby spočívající v tvorbě webu, zejména se jedná o tvorbu e-shopu, konzultace, nastavení webových aplikací a další služby, které jsou uvedené na mém webovém rozhraní;
 • technickým řešením se rozumí komponenty, pluginy, šablony a další nástroje webového rozhraní;
 • smlouva o poskytování služeb (nebo jen „smlouva“) je smlouva uzavřená podle těchto podmínek, kterou se zavazujeme poskytnout vám službu, a vy se zavazujete zaplatit mi za tuto službu odměnu a dodržovat smlouvu včetně těchto obchodních podmínek;
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • obchodní podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb;
 • plugin je software, který nepracuje samostatně, ale jako doplňkový modul jiné aplikace a rozšiřuje tak její funkčnost;
 • redakční systém je software, který umožňuje spravovat obsah webu;
 • webové rozhraní poskytovatele (nebo jen „webové rozhraní“) je rozhraní umístěné na adrese www.andrliktomas.cz;
 • zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Je smlouva o poskytování služeb
spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a moje služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní). Dále je vám poskytována zvláštní ochrana dle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Jako spotřebitel máte dále právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 11.3 těchto obchodních podmínek).

1.4. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Zásady zpracování a ochrany osobních údajů, které upravují používání webového rozhraní, ochranu vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z mé strany;
a v otázkách zde neupravených také občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (pouze jste-li spotřebitelem).

1.5. Volba práva

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.6. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Podáním objednávky a případně též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek mohu měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se v případě uzavření smlouvy ohledně jednorázového poskytnutí služeb řídí tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Znění těchto obchodních podmínek vám zašlu spolu s přijetím objednávky z mé strany.

V případě uzavření smlouvy ohledně dlouhodobého a opakovaného poskytování služeb stejného druhu jsem oprávněn v přiměřeném rozsahu obchodní podmínky jednostranně měnit. V takovém případě vám zašlu e-mailem upozornění na změnu obchodních podmínek a náš vztah se bude vždy řídit aktuální verzí obchodních podmínek. Pokud nebudete se změnou souhlasit, máte právo smlouvu vypovědět i bez výpovědní doby.

2. Smlouva o poskytování služeb

2.1. Jak uzavírám smlouvu o poskytování služeb?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku mých služeb, a aby došlo k přijetí této objednávky z mé strany.

2.2. Jak podat objednávku mých služeb?

Tvorba webu: Nejprve doporučuji vyplnit formulář na adrese https://www.andrliktomas.cz/nezavazna-poptavka/. Vyplnění formuláře je nezávazné, nejde o objednávku mých služeb.

Po obdržení vaší zprávy se s vámi spojím a upřesníme informace týkající se vytvoření webových stránek. Tato konzultace není zpoplatněna.

 Jiné služby: Pro objednání jiných služeb mne kontaktujte prostřednictvím webového rozhraní, e-mailem, telefonicky či jinak, a dohodneme se na podmínkách spolupráce.

Po domluvě na objednávce vám zašlu zálohovou fakturu, kterou uhraďte co nejdříve, nejpozději v době splatnosti uvedené na faktuře.

2.3. Kdy je mezi námi uzavřena smlouva?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z mé strany. Přijetí objednávky vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři, nebo ze které byla provedena objednávka. Smlouva může být dále uzavřena v okamžiku, kdy si prostřednictvím e-mailu odsouhlasíme náležitosti smlouvy, zejména rozsah služby a konečnou cenu. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu za služby nebo dojde k poskytnutí služby (podle toho, co nastane dříve).

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku lze zrušit až do úhrady ceny služeb. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s mnou.

2.5. Informace o smlouvách uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní

Smlouva není uzavírána písemně; tvoří ji tyto obchodní podmínky a vaše objednávka. Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e-mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivuji v elektronické podobě.

3. Platební podmínky

3.1. Jak stanovuji cenu služby?

Cena za poskytnutí služby tvorby webu se skládá ze dvou částí: z jednorázové platby za vytvoření webových stránek a z pravidelné platby za provozování, správu webových stránek po technické stránce.

Platba za ostatní služby je jednorázová dle vám zaslané cenové nabídky.

V případě, že na mé straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží v průběhu objednávání, nejsem povinen poskytnout vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

3.2. Jaké způsoby platby za poskytnutí služby přijímám?

Cenu za poskytnutí služby můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).


Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4. Poskytování služeb

4.1. Jak služby poskytuji?

Je-li v rámci poskytování služeb nezbytné, abyste získali příslušná oprávnění k mnou vytvořenému obsahu, resp. obsahu, ke kterému máme platnou licenci, zavazuji se poskytnout vám příslušnou licenci, resp. sublicenci, a to v nejužším možném rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí mých služeb.


A)    
TVORBA WEBU

Pro služby spočívající ve vytvoření webu a souvisejících činnostech je nutné, abyste provedli platbu (tj. aby byla částka připsána na můj účet), a abyste mi zaslali obsah, který má na webu být.

V rámci tvorby webu zejména zajišťuji registraci domény, objednání hostingu, vytvoření místa na mém multihostingu a nasměrování domény na daný webhosting. Vezměte na vědomí, že pokud pro vás budu doménu registrovat, budete mít příslušná oprávnění k doméně vy. Má osoba vystupuje jako správce domény. Pokud již doménu máte zaregistrovanou, může být na základě naší vzájemné dohody doména převedena pod moji správu. Dále zajišťuji instalaci redakčního systému, instalaci a nastavení grafické šablony a přípravu struktury webu.

V rámci poskytnutí služby vám vytvořím přístup pro editaci vašeho webu. Tento přístup vám může být pozastaven v případě porušení obchodních podmínek či nezaplacení služeb.

Vezměte na vědomí, že pro tvorbu webu je nutná vaše součinnost – zejména poskytnutí obsahu a nahrání obsahu na web.  Obsah, který mi poskytnete, použiji výhradně za účelem poskytnutí služby.

Provozování webu po obsahové stránce si zajišťujete vy.

Příslušná oprávnění k technickému řešení webu mám já, nebo k nim mám zakoupeny platné licence. Při využívání licencí třetích společností se řídím obchodními podmínkami příslušného subjektu.

Web vytvářím pomocí:

a to na základě licencí udělených mnou.  Pokud máte svou vlastní licenci, je tuto skutečnost nutné sdělit v průběhu objednávání.


B) SPRÁVA WEBU

Po vytvoření webu zajišťuji provoz a správu webu po technické stránce (aktualizace a zabezpečení redakčního systému, zálohování webu, technická podpora při odstranění nefunkčnosti na webu).

V případě, že budete požadovat konzultace nebo úpravy webu, které neodpovídají úpravám dle předchozí věty, a které nejsou obsahem původní smlouvy, budou tyto požadované úpravy nebo konzultace zpoplatněny, a to nad rámec původně uzavřené smlouvy.


C) DALŠÍ SLUŽBY

Další služby jsou poskytovány po dobu a v kvalitě uvedené na webovém rozhraní. Popis jednotlivých služeb, včetně jejich kvality a délky naleznete na webovém rozhraní.

Berte na vědomí, že bude-li součástí mých služeb zprostředkování přístupu na webové rozhraní třetích osob, případně do aplikace třetích osob, jste povinni hradit cenu za poskytování tohoto přístupu, resp. služeb dle platného ceníku příslušné třetí osoby, tedy nad rámec cen uvedených na webovém rozhraní poskytovatele.

4.2. Máte při poskytování mých služeb povinnost součinnosti?

V některých případech bude za účelem poskytnutí služby z mé strany nezbytné, abyste mi poskytli přístup na webové rozhraní třetích osob, případně do aplikace třetích osob (např. služby společnosti Google). Jste povinni mi v tomto ohledu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, případně jinou součinnost, nezbytnou k řádnému poskytnutí mých služeb. Berte na vědomí, že pokud mi nebude z vaší strany součinnost poskytnuta, nebude možné poskytnout vám službu ve sjednaném rozsahu nebo termínu, a to z důvodů na vaší straně.

5. Odstoupení od smlouvy (garance vrácení peněz)

5.1. Kdy vám umožňuji odstoupit od smlouvy?

Umožňuji vám odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že se službou nebudete spokojeni, nebo pokud zjistíte, že pro vás služba není vhodná. 

Garance vrácení peněz lze využít do 30 dnů od uhrazení ceny služby. Při využití možnosti odstoupit od smlouvy můžete být požádáni o sdělení důvodů, odůvodnění však není povinné.

5.2. Jak vám vrátím peníze?

Pro účely vrácení peněz zvolte účet, kam vám mají být peníze zaslány. Pokud žádný účet nezvolíte, budou vám peníze vráceny na účet, ze kterého byly poukázány.

Peníze vracím bez zbytečného odkladu, v případě spotřebitelů nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

6. Skončení smlouvy a její důsledky

6.1. Kdy můžete ukončit smlouvu?

Jste-li spotřebitelem, berete na vědomí, že souhlasem s těmito obchodními podmínkami výslovně souhlasíte s poskytnutím mých služeb před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy. Udělením souhlasu pozbýváte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez udání důvodu, jestliže vám byly služby poskytnuty v plném rozsahu; pokud byly splněny s vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení, a o tomto důsledku jste byli informováni.

V případě poskytování vzdělávacích služeb (individuální konzultace) nemáte právo odstoupit od smlouvy v souladu s § 1837 písm. j), neboť se jedná o smlouvu o využití volného času, kterou má být plněno k určitému datu nebo v určitém období.

Ukončit správu webu nebo ukončit jiné opakovaně poskytované služby můžete kdykoliv a bez udání důvodu, a to prostřednictvím vypovězení uzavřené smlouvy. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď doručena. Případnou výpověď takové smlouvy mi zašlete prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo jiným vhodným způsobem. Smlouva bude ukončena uplynutím výpovědní doby. 

6.2. Kdy mohu ukončit smlouvu já?

Pokud se rozhodnu vypovědět smlouvu já, dám vám to na vědomí prostřednictvím kontaktního e-mailu. Výpovědní doba je jeden (1) měsíc a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď doručena. Po skončení výpovědní doby bude poskytování služeb ukončeno. 

Vezměte na vědomí, že mám právo ukončit smlouvu i bez výpovědní doby v případě, že dojde k porušení článku 8 těchto obchodních podmínek z vaší strany.

6.3. Jaký je postup při ukončení smlouvy?

O postupu po ukončení smlouvy, zejména o převedení správy webu na vás, o licencích nezbytných pro pokračování v provozu webu včetně způsobu jejich získání apod. budete informováni bez zbytečného odkladu. Vezměte prosím na vědomí, že v případě skončení smlouvy mi musíte bez zbytečného odkladu poskytnout přístup na web za účelem odinstalace našeho technického řešení, případně po vzájemné dohodě se mnou uzavřít novou smlouvu, o odkoupení mé licence či šablony.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídám?

Jako poskytovatel služeb odpovídám za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

 • obsah služby odpovídá popisu na webovém rozhraní, případně údajům ve vzájemné komunikaci, která se vztahuje ke smlouvě;
 • služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě;
 • služba trvá po uvedenou dobu.


Práva z vadného plnění se nevztahují na vady způsobené cizím technickým řešením, které si na web nainstalujete vy.

7.2. Jaká je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování (konání) nebo bezodkladně po jejich skončení. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

7.3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě vadného poskytnutí služeb máte zejména:

 • právo na bezplatnou nápravu, je-li taková náprava možná (zejména je-li reklamace uplatněna v průběhu poskytování služby);
 • právo na přiměřenou slevu z ceny (zejména není-li vadu možné odstranit v průběhu poskytování služby);


právo na odstoupení od smlouvy (je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy).

7.4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před poskytnutím služby věděli; nebo
 • jste vadu sami způsobili, zejména porušením těchto obchodních podmínek či našich pokynů.

7.5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, a po jejím skončení vždy telefonicky, e-mailem či písemně. Při uplatnění reklamace doporučuji co nejpřesněji popsat, v čem vadu služeb spatřujete. Urychlí to postup reklamace.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy mi byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Při uplatnění reklamace vám vydám písemné potvrzení, které obsahuje datum uplatnění reklamace, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a také vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady vyřizuji nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s vámi v konkrétním případě nedohodnu na lhůtě delší. Ohledně vyřízení reklamace, včetně jejího způsobu, vás budu v této lhůtě informovat.

Po vyřízení reklamace vám vydám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

8. Odpovědnost

8.1. Kdo má odpovědnost za obsah na mnou
vytvořeném webu?

Vezměte, prosíme, na vědomí, že odpovídáte za veškerý obsah, který na vytvořený web vložíte nebo který mi poskytnete za účelem vložení na web (zejména texty, fotografie a další vyobrazení, audiovizuální obsah apod.), zejména za to, že k tomuto obsahu máte veškerá autorská práva či příslušné licence.

8.2. Kdo má odpovědnost za obsah na mnou
vytvořeném e-shopu?

Pokud vám tvořím e-shop, vezměte na vědomí, že pro prodej touto formou musíte mít veškerá potřebná povolení a oprávnění. Za zboží a služby nabízené prostřednictvím e-shopu nesete výlučnou odpovědnost vy jako prodávající, resp. poskytovatel takových služeb. Součástí mnou dodávaných e-shopů nejsou obchodní podmínky, které máte povinnost zajistit a průběžně aktualizovat sami.

8.3. Co se stane v případě porušení povinnosti?

Pokud v souvislosti s porušením jakékoliv vaší povinnosti související s touto smlouvou po mně bude vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou (včetně náhrady škody či jakékoliv újmy), mám právo po vás následně vymáhat veškeré náklady, které mi v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení.

9. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní poskytovatele

9.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní poskytovatele (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn mým autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez mého souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

9.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní poskytovatele

Nenesu odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní poskytovatele nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní poskytovatele dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsem oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní poskytovatele, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit mi škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňuji vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní poskytovatele může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

10. Recenze

10.1. Kdo může přidávat recenze na webové rozhraní?

Veškeré uživatelské recenze na webovém rozhraní jsou psány mými skutečnými zákazníky, kterým jsem na základě nimi utvořené objednávky dodal jimi požadovanou službu či zboží.

Přidávání recenzí je umožněno pouze po dokončení nákupu na webovém rozhraní, a to prostřednictvím odkazu, který je zákazníkovi zaslán prostřednictvím e-mailu, případně prostřednictvím uživatelského účtu na webovém rozhraní.

Na webovém rozhraní jsou rovněž zveřejňovány recenze, které byly mými zákazníky zveřejněny na veřejných internetových službách, zejména v rámci služeb Google a Seznam.cz (Firmy.cz).

10.2. Jak recenze ověřuji?

Každou recenzi před jejím zveřejněním ověřuji. Recenzi může přidat pouze zákazník, který dokončil nákup na webovém rozhraní. 

Před převzetím a zveřejněním recenze z veřejných internetových služeb na webovém rozhraní ověřuji, zda recenze byla sepsána mými skutečnými zákazníky.

Zjistím-li, že recenze byla vytvořena někým, kdo na webovém rozhraní nákup neuskutečnil, jsem oprávněn takovou recenzi odstranit, případně ji nezveřejnit.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Jaká oprávnění mám k výkonu mé
činnosti a kdo mně při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsem oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Má činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

11.2. Jak vyřizuji stížnosti?

Případné stížnosti vyřizuji prostřednictvím mého kontaktního e-mailu. Stížností se následně budu zabývat a pokusím se ji vyřídit bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. 

Na základě § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku jsem povinni vám oznámit, že ve vztahu k mým zákazníkům nejsem vázán žádnými kodexy chování.

11.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.czwww.coi.cz/informace-o-adr/; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u mě poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u mně zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

11.4. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z mé strany vám budu doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo vámi uvedenou při komunikaci.

Můžete vytvářet přístupy k webu pro další uživatele. V takovém případě sami zodpovídáte za seznam uživatelů webu. Zároveň prosím vezměte na vědomí, že mi musíte přístup k webu ponechat.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 7. 3. 2023.